پارچه های رویه کوبی از جنس شانل درجه یک شرکت تولیدی یزد افروز که دارای

استاندارد و سه سال گارانتی بوده یا پارچه ترک و ... به انتخاب کارفرما می باشد

پارچه صندلی سالن آمفی تئاتر
مدل 57A
پارچه صندلی سالن همایش
مدل 57A2M
پارچه صندلی سالن سینما
مدل 57AA
پارچه صندلی سالن کنفرانس
مدل 57AM
پارچه صندلی آمفی تئاتر
مدل 57BN1
پارچه صندلی همایش
مدل 57CH1
پارچه صندلی سینما
مدل 57CH2
پارچه صندلی کنفرانس
مدل 57CH3
پارچه مبلمان آمفی تئاتر
مدل 57J1
پارچه مبلمان همایش
مدل 57J2
پارچه مبلمان سینما
مدل 57KB
پارچه مبلمان کنفرانس
مدل 57KB1
پارچه مبلمان آمفی تئاتر
مدل 57KH
پارچه مبلمان همایش
مدل 57KH1
پارچه مبلمان سینما
مدل 57KN
پارچه مبلمان کنفرانس
مدل 57KR
پارچه مبلمان سالن اجتماعات
مدل 57KZ
پارچه مبلمان همایش
مدل 57M
پارچه مبلمان سینما
مدل 57N
کالیته پارچه
مدل 57P
پارچه صندلی آمفی تئاتر
مدل 57P2
پارچه صندلی سالن همایش
مدل 57SK3
پارچه مبلمان سینما
مدل 57SR4
پارچه صندلی کنفرانس
مدل 57T1